logo sponsor
icon floating
icon floating
icon floating
icon floating
Medchic Innoday Logo

งาน MEDCHIC Innovation Day 2021 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Driving Healthcare through innovation” เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการ ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ให้กระจายไปสู่ภูมิภาค ภายในงานมีการรวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรมการแพทย์และ สุขภาพที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ สตาร์ทอัพ จัดแสดงไว้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบ 3D Virtual Exhibition และภายในงานยังมี Virtual Conference เวทีเสวนาเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านนวัตกรรมการแพทย์ และสุขภาพให้พร้อมรับมือกับความท้าทายระดับโลก ทั้งหมดนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเกิดเป็นย่าน นวัตกรรมแห่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาทางการแพทย์ให้มุ่งสู่อนาคต

"TO BECOME THE REGION’S HUB OF SUSTAINABLE MEDICAL INNOVATION CENTER"

medchic innoday

"ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (Suandok Medical Innovation District) หรือ SMID"

จัดตั้งขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในประเทศไทย เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-Based Innovation) โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน (SMEs/Start-up) และประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกร และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากการใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์ภายในย่านฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลทาง การแพทย์ของเมืองและประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขับเคลื่อนการลงทุนเชิงเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญด้านการแพทย์ และการวิจัยคุณภาพสูงสู่ภูมิภาคและผู้ใช้บริการได้

Medchic Innoday Logo

กิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ของย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (Suandok Medical Innovation District : SMID) เริ่มต้น ขึ้นในช่วงปี 2564 ภายใต้ชื่อ "INNOHEALTH" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ในย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID) ส่งเสริมให้เกิดศูนย์กลางบริการนวัตกรรมเฉพาะด้านที่ช่วยสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ที่เหมาะสมในพื้นที่ ร่วมถึงการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ในอนาคต

"3 KEY DRIVER

การพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์ SMID มุ่งเน้นการพัฒนาสินทรัพย์บนพื้นที่ที่มีศักยภาพ 3 ประเภท โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การ สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ความเป็นย่านฯ และแนวความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

medchic innoday

"3T" KEY STRATEGIES

"The innovative strategies toward SMID’s 3 pillars : Physical, Economic and Networking pillars"

medchic innoday
medchic innoday icon
TRANSFORM

The daily practice, health and health care experience toward the health innovation

medchic innoday icon
TRANSFUSE

The innovative ideas and mindset through out the organization

medchic innoday icon
TRANSFER

The innovative process & product to reality

ORGANIZED BY


logo organized

NETWORK


logo network
logo network
logo network

MAIN SPONSOR


logo network

CO-SPONSOR


logo network